Mixed Doubles Players Entries
S.No. TTFI ID A TTFI ID B PLAYER A PLAYER B GENDER A GENDER B STATE/INSTITUTION
1. 203829 203982 Bhattacharjee Sandika Guha Shounak Female Male NCOE
2. 202237 201099 Mukherjee Soumil Sarkar Nikita Male Female NCOE
3. 200566 200745 Gnanasekaran Vinodh Srinivasan Sharmitha Male Female TNTTA
4. 201096 200920 De Sataporni Bhattacharjee Jayabrata Female Male BNG B
5. 202463 200529 Nath Akaash Das Ankita Male Female BNG B
6. 201116 203207 Sen Choudhury Aniket Das Priyadarsini Male Female BNG A
7. 200867 203168 Basu Dipanwita Bhattacharjee Ankur Female Male BNG A
8. 200127 200442 Nitin Thiruvengadam Vasanth Philips D'souza Senhora Cezinha Male Female BBSCB
9. 200409 200136 Manohar Monica Santhosh Kumar Ramesh Female Male TELG
10. 200674 200690 Jaiswal Varuni Ali Mohammed Female Male TELG
11. 204599 205150 Lakshmi Harshitha Thonda Chowdhury Swarnendu Female Male TELG
12. 200883 201417 Sarkar Sougata Dey Chandrani Male Female LIC
13. 206867 201496 Shintre Ajinkya R Jati Pausali Male Female ESIC
14. 203212 200096 Seshadri Sivananda Vidya Narasimhan Male Female CRSB
15. 200387 200102 Reddy Patel Vighney Amrutha Pushpak Shekhar Male Female RBI
16. 200234 200220 Raj Mondal Ayhika Mukherjee Male Female RBI
17. 200652 200645 Thakkar Manav Vikash Kamath Archana Girish Male Female PSPB
18. 201853 201848 Gogoi Trisha Baruah Shankab Female Male ASM
19. 200314 202884 Subhendu Show Dalai Swetapadma Male Female ODS
20. 202637 202537 Chauhan Tushar Kumari Neha Male Female ODS
21. 202352 200735 K J Aakash Manjunath Anargya Male Female KNT
22. 200872 201512 Bhattacharya Soham Kadri Filzah Fatema Male Female GUJ
23. 201319 200399 Bhatt Chitrax Chipia Frenaz Male Female GUJ
24. 200447 200353 Grover Sudhanshu Garima Goyal Male Female DLI
25. 200351 201380 Tanushree Das Gupta Dey Suranjit Female Male MEG
26. 200495 201110 Goyal Ansh Kutumbale Anusha Male Female MP
27. 200457 205879 Joshi Rohan Rao Bhavya Male Female MP
28. 200434 200506 Kumar Jubin Shankar Riti Male Female HRN
29. 200962 201046 Do Rosario Wesley Chakraborti Prithoki Male Female HRN
30. 202388 203364 Benny Ranjith P Nair Pranati Male Female KRL
31. 202573 204435 Mishra Sarth K Disha Male Female UP
32. 201718 204057 Srivastava Divyansh Sahu Gungun Male Female UP
33. 203733 205131 Manya Singh Harkunwar Female Male PUN
34. 200295 202459 Ravindra Kotiyan Mukherjee Sagarika Male Female RSPB
35. 200881 202148 Sen Prapti Pal Akash Female Male RSPB